Adunarea Generală Extraordinară (AGEA)

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesara luarea unei hotărâri precum: mutarea sediului societății; schimbarea formei juridice a societății; schimbarea obiectivului de activitate a societății; înființarea sau desființarea unor sedii secundare: reprezentanțe, sucursale, agenții; conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni; emisiunea de obligațiuni; reducerea sau reîntregirea capitalului social; fuziunea cu alte societăți sau divizarea societăţii; dizolvarea anticipată a societăţii; oricare altă hotărâre care are nevoie de aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesară atât la prima convocare, cât şi la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social.

Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.