Adunarea Generală Ordinară (AGOA)

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența să decidă asupra oricăror probleme legate de activitatea Societății, cu excepția celor care sunt date de lege în competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În cadrul Adunării Generale Ordinare se abordează teme precum: situația financiară anuală; alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Administrație; stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli; pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie; fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administratie; numirea sau demiterea auditorului financiar; ipotecarea, gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor statutare privind cvorumul necesar desfăşurării acesteia şi adoptării hotărârilor, Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi Adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritatea voturilor exprimate.